Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI PRODUKTU

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w poniższym Regulaminie, mają następujące znaczenie.

Dane Rezerwacyjne– dane osobowe, w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, dobrowolnie podawane przez Rezerwującego w procesie Rezerwacji, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora, na potrzeby Usługi Rezerwacji;

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy;

Usługa Rezerwacji/Rezerwacja – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, w postaci pośrednictwa pomiędzy Rezerwującym a Sprzedawcą, w czasowym wyłączeniu Produktów ogólnodostępnych w ofercie w Stacjonarnym Punkcie Sprzedaży na rzecz Rezerwującego, który ma zamiar dokonać zakupu Produktu w Punkcie Sprzedaży, w ramach której Usługodawca:

udostępnia Rezerwującemu informacje o dostępności Produktów znajdujących się w asortymencie Stacjonarnego Punktu Sprzedaży.

przyjmuje od Rezerwującego Rezerwacje Produktów na okres 3 dni.

Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 1740 z późn. zm.);

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

Usługodawca/ Administrator – Świat Granitu Sp. Z o.o. Szczecin 70-535 ul. Kurza Stopka 5 NIP: 8513167809, REGON: 321339129, KRS:0000449832, Numer konta bankowego Mbank PLN: 79 1140 2004 0000 3902 8206 3054

Numer konta bankowego

Mbank EURO: 35 114 020 040 000 300 000 000 000

Punkt sprzedaży stacjonarnej: Reptowo 88B, 73-108 Kobylanka

Właściciel sklepu internetowego Świat Granitu Sp. z o.o.

Sprzedawca: Świat Granitu Sp. Z o.o. Szczecin 70-535 ul. Kurza Stopka 5 NIP: 8513167809, REGON: 321339129, KRS:0000449832, Numer konta bankowego Mbank PLN: 79 1140 2004 0000 3902 8206 3054

Numer konta bankowego

Mbank EURO: 35 114 020 040 000 300 000 000 000

Punkt sprzedaży stacjonarnej: Reptowo 88B, 73-108 Kobylanka

Konsument zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43 1 Kodeksu Cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Rezerwujący/Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta z Usługi Rezerwacji;

Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część;

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie www.sklep.swiatgranitu.pl, za pośrednictwem, którego można dokonać Rezerwacji;

Stacjonarny Punkt Sprzedaży/Salon Sprzedaży – detaliczny/hurtowy Punkt sprzedaży Sprzedawcy , znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Reptowo 88B, 73-108 Kobylanka

Produkt – towar wskazany w Sklepie Internetowym, z dostępną opcją Rezerwacji towaru w Stacjonarnym Punkcie Sprzedaży, na zasadach wskazanych w Regulaminie;

Usługa Elektroniczna – Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną poprzez wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2021.576 t.j. z późn. zm.).

II. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę dodatkowej usługi w ramach Sklepu Internetowego w postaci Usługi Rezerwacji Produktów. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie świadczona jest wyłącznie Usługa Rezerwacji po której następuje nabywanie towarów w Sklepie stacjonarnym, odbieranych osobiście lub drogą wysyłkową. Cena Produktu obowiązująca w Punkcie Sprzedaży jak i w Sklepie internetowym wskazana jest w karcie produktu na stronie Sklepu Internetowego lub w informacji o aktualnych promocjach na stronie sklepu lub w Stacjonarnym Punkcie Sprzedaży.

Umowa sprzedaży zarezerwowanego Produktu, zawierana jest ze Sprzedawcą przy odbiorze zarezerwowanego Produktu z Stacjonarnego Punktu Sprzedaży i nie jest umową sprzedaży zawieraną na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Płatność za Produkt dokonywana jest w Stacjonarnym Salonie Sprzedaży.

W przypadku dokonania umowy sprzedaży zarezerwowanego Produktu poza Stacjonarnym Punktem Sprzedaży , Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w rozumieniu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Kupujących następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Rezerwujących, określa Polityka Prywatności, która dostępna jest w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu..

Do skorzystania z Usługi Rezerwacji niezbędne jest posiadanie przez Rezerwującego aktywnego numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Do dokonania Rezerwacji nie jest wymagana rejestracja. W przypadku, woli Rezerwacji bez rejestracji, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail.

Z tytułu świadczenia Usługi Rezerwacji Produktów nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

III. WARUNKI REZERWACJI

Informacja o możliwości Rezerwacji, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest, jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dokonanie Rezerwacji przez Klienta nie stanowi oferty Klienta do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i nie jest dla niego wiążąca. Klient może anulować dokonaną Rezerwację bez podania przyczyny, w każdej chwili, do upływu terminu ważności Rezerwacji, wskazanego w ust. III.3 Regulaminu. Klient może anulować Rezerwację kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod aktualnym numerem (-ami) telefonów wskazanym w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt” dostępnej na stronie internetowej:www.sklep.swiatgranitu.pl lub na adres e-mail wskazany w zakładce kontakt.

Warunkiem skorzystania z Usługi Rezerwacji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, przed dokonaniem Rezerwacji.

Rezerwacja oznacza, że zarezerwowany Produkt, zostanie odłożony dla Klienta, w Punkcie Sprzedaży Stacjonarnej- Reptowo 88B, 73-108 Kobylanka, tj. zostanie wyłączony z oferty sprzedaży dla innych klientów, na okres 3 dni roboczych od momentu dokonania Rezerwacji. Po upływie wskazanych 3 dni, Rezerwacja wygasa, a Produkt z powrotem udostępniany jest do ogólnodostępnej sprzedaży. W przypadku, gdy upływ terminu Rezerwacji przypada na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rezerwacja zostaje przedłużona do pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym od pracy do godziny odpowiadającej pierwotnej końcowej godzinie Rezerwacji.

W przypadku Rezerwacji Produktu w Punkcie Sprzedaży dokonanej po godz. 16:00, jak także Rezerwacje dokonane w niedzielę lub w innym dniu ustawowo wolnym od pracy, będą udostępniane Klientowi w następnym dniu roboczym w godzinach otwarcia Punktu Sprzedaży.

Usługodawca zastrzega, że w Sklepie Internetowym mogą znajdować się towary, dostępne wyłącznie w sprzedaży/ rezerwacji internetowej, które nie są dostępne w Stacjonarnym Punkcie Sprzedaży, jak również w Stacjonarnym Salonie Sprzedaży może być dostępny towar, który nie jest dostępny w Sklepie Internetowym. Dlatego, Usługa Rezerwacji dotyczy wyłącznie Produktów ze wskazaną opcją Rezerwacji na stronie Sklepu Internetowego, tj. w postaci aktywnego przycisku Rezerwacji.

Cena Produktu, wskazana w związku ze świadczoną Usługą Rezerwacji jest ceną rezerwowanego Produktu w Stacjonarnym Punkcie Sprzedaży, za którą Rezerwujący może nabyć zarezerwowany Produkt we wskazanym w Rezerwacji Punkcie Sprzedaży. W przypadku, gdy w chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu, na miejscu w Punkcie Sprzedaży cena Produktu jest niższa od ceny podanej w Rezerwacji, stosuje się cenę niższą.

W celu dokonania Rezerwacji należy:

Wejść na stronę internetową www.sklep.swiatgranitu.pl,

Wyszukać produkt będący przedmiotem zainteresowania i wejść w aktywną kartę produktu.

Skorzystać z możliwości dokonania Rezerwacji wypełniając formularz rezerwacji dostępny pod każdym z produktów objętych możliwością rezerwacji.

Kliknąć link do Regulaminu, zapoznać się z jego treścią i zaakceptować poprzez zaznaczenie pola wyboru opcji,

W formularzu rezerwacji należy podać ilość produktu jaki należy zarezerwować.

Jeżeli Produkt dostępny jest w różnych rozmiarach, wpisać właściwy rozmiar

Wpisać pełne Dane Rezerwacyjne Klienta, kliknąć przycisk „REZERWUJ”.

Po pomyślnym ukończeniu procedury, o której mowa w ust. III.7, Usługodawca prześle wiadomość e-mail na podany wcześniej przez Klienta adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Rezerwacji. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji nie oznacza zarezerwowania Produktu. Usługodawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie pod wskazanym w rezerwacji numerem telefonu skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów odbioru/dostawy produktu. Do Rezerwacji Produktu dochodzi z chwilą otrzymania przez Rezerwującego kolejnej wiadomości od Usługodawcy potwierdzającej zarezerwowanie Produktu oraz możliwość odbioru Produktu we wskazanym Punkcie Sprzedaży lub wysyłki/dostawy w określonym terminie.

W przypadku braku możliwości realizacji Rezerwacji, z powodu niedostępności Produktu, w wybranym Punkcie Sprzedaży, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany przez Klienta adres lub drogą telefoniczną, na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku, Usługodawca, o ile jest taka możliwość, może zaproponować udostępnienie Produktu w późniejszym terminie, na co Klient może wyrazić zgodę lub zrezygnować z proponowanej alternatywnej Rezerwacji.

W ramach Usługi Rezerwacji, możliwe jest objęcie Rezerwacją kilku produktów, dokonując ich rezerwacji odrębnie na każdej z kart produktu. W ramach wysłanych rezerwacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu doprecyzowania całości ewentualnego zamówienia. W przypadku zapotrzebowania na ilości produktu większe niż dostępne dla danego asortymentu, można skontaktować się z Usługodawcą mailowo lub telefonicznie przed dokonaniem rezerwacji, lub wskazać w formularzu rezerwacji dokładną potrzebną ilość materiału.

IV. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI
REZERWACJI

Klient może zgłosić reklamację dotyczącą świadczenia Usługi Rezerwacji, składając ją pisemnie na adres Punktu Sprzedaży Usługodawcy lub na adres e-mail podany w zakładce kontakt na stronie sklep.swiatgranitu.pl lub w inny dopuszczalny prawem sposób.

Usługodawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Klienta.

Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze postepowania sądowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejszy Regulamin Rezerwacji Produktu obowiązuje od dnia 19.06.2023

Scroll to Top